Batex

Wymagane dokumenty

 
 

 
                                ⇒  Klient indywidualny  ⇒  Klient zbiorowy (zamawiający)

 
1. Klient indywidualny (Subskrybent) 
a) wypełnienie formularza zgłoszenia certyfikacyjnego  bezpośrednio Elektronicznym Punkcie Rejestracji PCCE   na stronie internetowej https://epr2.sigillum.pl/Client/Pages/Client/Login.aspx
 
b) podstawowe dokumenty tożsamości:
• dowód osobisty;
• paszport (jeżeli występuje jako dokument podstawowy, niezbędne jest przedstawienie oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadany numeru PESEL odpowiednio dla certyfikatów kwalifikowanych i/lub komercyjnych).                                         
 
 
c) dodatkowe dokumenty tożsamości
• prawo jazdy;
• paszport;
• w przypadku obcokrajowców – Karta Stałego Pobytu, oryginalne dokumenty potwierdzające posiadany numer NIP i PESEL;
 
d) tajne hasło niezbędne w przypadku konieczności zawieszenia lub unieważnienia certyfikatu,
 
złożone z min. 8 znaków w tym:    duża litera, mała litera, cyfra, znak specjalny (np. !, @, #, *, &, +).
 
Może być dostarczone do Punktu Rejestracji wcześniej w zaklejone i podpisanej kopercie lub przygotowane na miejscu w Punkcie Rejestracji.
 
UWAGA: W przypadku certyfikatów komercyjnych w zależności od rodzaju wymagane są    jeden lub dwa dokumenty tożsamości             
   
 
2.  Klient zbiorowy (zamawiający)


a) wypełnienie formularza zgłoszenia certyfikacyjnego  bezpośrednio Elektronicznym Punkcie Rejestracji PCCE   na stronie internetowej https://epr2.sigillum.pl/Client/Pages/Client/Login.aspx
 
 
 
b) Dokumenty wymagane podczas weryfikacji Zamawiającego przy nabywaniu usług certyfikacyjnych  Sigillum PCCE


 1. Indywidualna działalność gospodarcza, a także notariusze, radcy prawni, adwokaci prowadzący indywidualne kancelarie, lekarze, stomatolodzy, farmaceuci

• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy, z następującymi wyjątkami: 
 
notariusz - akt nominacji i wyznaczenia siedziby przez Ministra Sprawiedliwości;
 
radca prawny - wypis z listy radców prawnych wydany przez Okręgową Izbę Radców Prawnych;
 
adwokat - zaświadczenie z Okręgowej Rady Adwokackiej  o prowadzeniu działalności w kancelarii adwokackiej:
 
lekarze, stomatolodzy, farmaceuci – zezwolenie na wykonywanie praktyk lekarskich lub zaświadczenie o wpisie do rejestru praktyk lekarskich
 
• oryginał zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon  • pełnomocnictwo szczególne jeżeli umowę zawiera pełnomocnik.
 
 
2. Spółka cywilna • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej z datą nie wcześniejszą niż 6 miesiący  przed datą podpisania umowy ; • oryginał zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon; • pełnomocnictwo szczególne w przypadku gdy umowę zawiera jeden wspólnik lub pełnomocnik.
 
3.  Spółka jawna • Spółka partnerska • Spółka komandytowa Spółka komandytowoakcyjna • Spółka z o.o. • Spółka akcyjna
• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru handlowego) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy;  • pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze.
 
4. Przedsiębiorstwo państwowe
• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru przedsiębiorstw państwowych) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy; • pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze.
 
5. Spółdzielnie • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru spółdzielni) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy; • pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze.
 
6. Fundacje • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru fundacji) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy; • pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze.
 
7. Stowarzyszenia • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru stowarzyszeń) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy; • pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze.
 
8. Kościoły (archidiecezje, diecezje, parafie) i związki wyznaniowe (gminy wyznaniowe, związki gmin)
• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • dekret odpowiedniej władzy kościelnej poświadczający powołanie na funkcję (arcy)biskupa albo proboszcza lub dokumenty poświadczające udział w zarządzie gminy wyznaniowej lub związku gmin; • pełnomocnictwo szczególne udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji wskazane wyżej.  • oryginał zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon
 
9. Partie polityczne, związki zawodowe
• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • partia polityczna - odpis z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie        z datą nie wcześniejszą niż    6 miesięcy przed datą podpisania umowy;  
• związek zawodowy - odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (odpis z rejestru związków zawodowych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie) z datą nie wcześniejszą niż 6 miesiący przed datą podpisania umowy; • pełnomocnictwo szczególne w przypadku osób nieujawnionych w rejestrze.
 
10. Jednostki samorządu terytorialnego: - gminy,  - powiaty, - województwa Osobami uprawnionymi do zawierania umów są:
• wójt, burmistrz lub prezydent • starosta, • marszałek województwa,
• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami        i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • poświadczenie funkcji (np. akt mianowania na stanowisko) lub pełnomocnictwo szczególne wystawione przez właściwy organ. • oryginał zaświadczenia o nadaniu numeru NIP i Regon
 
11. Zakłady budżetowe lub gospodarstwa pomocnicze
• dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami  i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • decyzja dysponenta części budżetowej o utworzeniu zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego; • dokument potwierdzający prawo do reprezentacji jednostki lub pełnomocnictwo szczególne w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika
 
12. Jednostki budżetowe • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • poświadczenie pełnienia funkcji przez właściwy organ poprzez pismo urzędowe z pieczęcią;  • pełnomocnictwo szczególne w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika.
 
13. Pozostałe jednostki organizacyjne • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • statut jednostki (o ile istnieje); • dokument potwierdzający prawo reprezentacji danej jednostki organizacyjnej lub pełnomocnictwo szczególne; • odpis z właściwego rejestru z datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed datą podpisania umowy.
 
14. Szkoły i uczelnie niepubliczne • dokumenty tożsamości osoby upoważnionej do zawarcia umowy zgodne z aktualnymi Politykami i Regulaminami certyfikacji Sigillum PCCE; • wypis z rejestru Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Sportu, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego • poświadczenie pełnienia funkcji (rektor, dyrektor szkoły) • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i Regon
 

 
c) podstawowe dokumenty tożsamości:
• dowód osobisty; • paszport (jeżeli występuje jako dokument podstawowy, niezbędne jest przedstawienie oryginalnych dokumentów potwierdzających posiadanie numeru PESEL odpowiednio dla certyfikatów kwalifikowanych i/lub komercyjnych).                                         
 
d)  dodatkowe dokumenty tożsamości • prawo jazdy; • paszport; • w przypadku obcokrajowców – Karta Stałego Pobytu, oryginalne dokumenty potwierdzające posiadany numeru NIP i PESEL; 
                       
 
UWAGA : możliwe jest delegowanie uprawnień do podpisywania Umów z Zamawiającym na pełnomocnika. Niezbędne jest dostarczenie oryginału upoważnienia podpisanego przez reprezentantów organizacji oraz zaleca się aby było potwierdzone przez radcę prawnego.
 
 

 

⇒   BAZA WIEDZY     ⇒   ZESTAWY DO PODPISU ELEKTRONICZNEGO     ⇒  WYMAGANE DOKUMENTY        ⇒  PLIKI DO POBRANIA